Giáo trình Trang bị điện

Giáo trình Trang bị điện được biên soạn theo chương trình khung của BỘ LAO
ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI. Nội dung được biên soạn theo tinh thần ngắn gọn dễ
hiểu. Các kiến thức biên soạn trong giáo trình có mối liên hệ chặt chẽ. Tuy nhiên giáo
trình chỉ một phần trong nội dung của chuyên nghành đào tạo cho nên người dạy,
người học cần tham khảo thêm các giáo trình có liên quan đối với nghành học để việc
sử dụng giáo trình có hiệu quả hơn.