Giáo trình Trí tuệ nhân tạo- Đại học Sư Phạm Hà Nội

Cuốn sách Trí tuệ nhân tạo- Các cấu trúc & chiến lược giải quyết vấn đề tập 2 là một công trình nghiên cứu kỹ lưỡng về những nền tảng của trí tuệ nhân tạo.