Giáo trình tự học và thực hành OUTLOOK 2010

Microsoft nhận ra xu hƣớng phát triển của mạng xã hội nên đã thêm
Outlook Social Connector vào ứng dụng Outlook 2010. Outlook Social
Connector có thể vừa xem mail, vừa cập nhật tình trạng, chia sẻ tập tin
và hình ảnh. Từ đó giúp duy trì và mở rộng mạng lƣới xã hội của bạn tốt
hơn. Sẽ xuất hiện Facebook add-in trong những phiên bản đầu.