GIỚI THIỆU KHOA HỌC MÁY TÍNH ( NGUYỄN THANH TRUNG ) - CHƯƠNG 0

Cung cấp kiến thức tổng quan về máy tính, sự phát triển của công nghệ chế tạo và các sản phẩm CNTT.
Tổng quan về hệ thống máy tính, xử lý thông tin trên máy tính.
Các khái niệm cơ bản về Hệ điều hành.
Tổng quan về mạng máy tính và Internet.
Cơ bản về lập trình.
Các vấn đề cơ bản về công nghệ phần mềm.
Các hệ Quản trị Cơ sở dữ liệu, trí tuệ nhân tạo