GIỚI THIỆU KHOA HỌC MÁY TÍNH ( NGUYỄN THANH TRUNG ) - CHƯƠNG 7

Giới thiệu chung về CSDL, các mô hình dữ liệu, HQT CSDL, các tính năng của HQT CSDL
Các vấn đề cơ bản về Trí tuệ nhân tạo, ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào cuộc sống.
Cơ sở dữ liệu (Database)
Một tập hợp có cấu trúc của những dữ liệu có liên quan với nhau được lưu trữ trong máy tính
Danh sách sinh viên
Niên giám điện thoại
Danh mục các đề án