Giới thiệu về cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Cấu trúc dữ liệu là một cách tổ chức các dữ liệu thành một đơn vị hoàn chỉnh bao gồm các thành phần (phần tử) là các dữ liệu cơ bản, các mối liên kết giữa các phần tử ấy và các thao tác cơ bản trên chúng. Các thao tác này thường được gọi là các phép toán trên cấu trúc dữ liệu xác định. Các phép toán cơ bản thường gặp là tạo lập(create), hủy (dipose), thêm (add) hoặc chèn (insert) một phần tử, xóa (delete) một phần tử, tìm kiếm(search),..