Hệ điều hành Linux

UNIX là một hệ điều hành
đa nhiệm
đa người sử dụng
có tính mô đun hoá cao
không phụ thuộc vào phần cứng
hỗ trợ môi trường phát triển ứng dụng
Một chương trình khi chạy trong máy tính là một tiến trình
đa nhiệm có nghĩa là nhiều tiến trình có thể chạy cùng một thời điểm
tiến trình không phải là chương trình
có thể chạy nhiều tiến trình cho cùng một chương trình tại một thời điểm
Hệ điều hành nào là đa nhiệm: DOS, NT, Windows 9x, Windows 2000, Windows XP ?...