Hệ thống cơ đIện tử 2 - Chương 1

§¹i häc ®µ n½ng Tr−êng ®¹i häc b¸ch khoa
ĐIỀU KHIỂN LOGIC
1.1. KHÁI NIỆM QUÁ TRÌNH ĐIỀU KHIỂN “Điều khiển” là quá trình của một hệ thống, trong đó dưới tác động của một hay nhiều đại lượng vào thi đại lượng ra sẽ thay đổi theo một quy luật nhất định. 1.1.1. Hệ thống điều khiển Hệ thống điều khiển bao gồm thiết bị điều khiển và đối tượng điều khiển, được thể hiện như sơ đồ hình 1.1. Tín hiệu nhiễu z Dây chuyền sản xuất xe1 xe2 xa Đối tượng điều khiển xe Tín hiệu điều khiển