Hệ thống cơ đIện tử 2 - Chương 3

Điều khiển logic khả LậP TRìNH 3.1. Bộ điều khiển PLC: 3.1.1. Thi?t b? di?u khi?n logic l?p trỡnh: PLC đầu tiên xuất hiện vào năm 1969. Ngày nay chúng ta đ-ợc sử dụng rộng rãi. Từ các thiết bị nhỏ, độc lập sử dụng khoảng 20 đầu vào/đầu ra digital đến các hệ thống nối ghép theo mạch module có thể sử dụng rất nhiều đầu vào/đầu ra, xử lý các tín hiệu digital hoặc analog. Ngoài ra, chúng còn thực hiện các chế độ điều khiển tỷ lệ-tích phânđạo hàm (PID) Thiết bị logic lập trình đ-ợc (PLC- Programmable Logic Controler) là dạng thiết bị điều khiển đặc biệt dựa trên bộ vi xử lý, sử dụng bộ nhớ lập trình đ-ợc để l-u trữ các lệnh và thực hiện các chức năng. Chẳng hạn phép tính logic, định giờ, đếm, thuật toán để điều khiển máy và các quá trình.