Hồ Chí Minh - Tiểu sử - TS. Chu Đức Tính (Chủ biên)

Cuốn sách Hồ Chí Minh - Tiểu sử do TS. Chu Đức Tính (chủ biên) biên soạn trình bày một cách vắn tắt nhưng tương đối đầy đủ và có hệ thống về cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuốn sách là tài liệu thích hợp cho cho bạn đọc rộng rãi. Mời các bạn cùng tham khảo.