Hướng dẫn sử dụng Excel 2010

Những điểm mới trong Microsoft excel 2010
chức năng Backstage View
Giao diện ribbon của Office 2010 được đưa vào tất cả các ứng dụn trong gói Office 2010. Công cụ Backstage View được truy cập qua phí Office (góc trên bên trái), hỗ trợ sử dụng các tác vụ như lưu tài liệu hoặc in ấn.