Hướng dẫn thực hành Access

Là một tập hợp các dữ liệu có liên quan với nhau chứa thông tin về một tổ chức nào đó (như
một trường đại học, một ngân hàng, một công ty, một nhà máy, ...), được lưu trữ trên các
thiết bị nhớ thứ cấp (như băng từ, đĩa từ, …) để đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin của
nhiều người sử dụng với nhiều mục đích khác nhau.