KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG

Phân loại tín dụng ngân hàng - Cho vay từng lần. - Cho vay theo hạn mức tín dụng. - Cho vay theo dự án đầu tư. - Cho vay hợp vốn. - Cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng. - Các phương thức tín dụng khác: bảo lãnh, chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá.