Kế toán quản trị môi trường: Thực tiễn thế giới và Việt Nam

Bài viết trình bày thực trạng thực hiện kế toán quản trị môi trường ở các nước trên thế giới và Việt Nam; từ đó định hướng hoàn thiện kế toán quản trị tại Việt Nam. Để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo bài viết.