KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH, CÔNG CỤ DỤNG CỤ

TSCĐ là những tư liệu lao động mà đơn vị dùng làm công cụ để hoạt động kinh doanh và phải có giá trị đơn vị từ 10 triệu đồng, thời gian sử dụng từ 1 năm trở lên. Phân loại * Theo phương pháp quản lý: - TSCĐ trong bảng cân đối kế toán: thuộc quyền sở hữu của NH. - TSCĐ ngoài bảng CĐKT: TS tạm giữ, TS thuê ngoài.