Kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững

Kiểm toán môi trường (KTMT) là một trong các công cụ hữu hiệu nhất trong quản lý môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các dự án phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng phát triển bền vững. Mục tiêu nghiên cứu đề tài là đề xuất các giải pháp nâng cao vai trò và hiệu quả của KTMT, nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, phù hợp với xu hướng và thông lệ quốc tế.