KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VÀ NHỮNG ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA NÓ

Nền kinh tế được coi như một hệ thống các quan hệ kinh tế. Khi các quan hệ kinh tế giữa các chủ thể biểu hiện qua mua, bán hàng hoá, dịch vụ trên thị trường (người bán cần tiền, người mua cần bán và họ phải gặp nhau trên thị trường) thì nền kinh tế đó gọi là nền kinh tế thị trường.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)