Lạm bàn về nợ công và quản lý hiệu quả nợ công hiện nay tại Việt Nam

Nợ công không chỉ là nỗi bận tâm của nước nghèo mà còn cả của nước giàu, đồng thời là vấn đề chung của nhân loại vì nó là không khí sống của thương mại hiện đại và là một phần quan trọng không thể thiếu trong chính sách tài chính của mỗi quốc gia.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)