LẬP TRÌNH C TRÊN WIN

Ngôn ngữ lập trình là hệ thống hữu hạn các ký hiệu, quy ước về ngữ pháp dùng để xây dựng các chương trình.
Hướng dẫn máy tính giải một bài toán hay một yêu cầu đặt ra.

Đặc điểm lập trình MFC
Microsoft Foundation Class: Tập hợp các lớp định nghĩa sẵn.
Biểu diễn cách tiếp cận hướng đối tượng đến lập trình Windows và gói các Windows API.
Cho phép Lập trình viên ít phải lo lắng về giao diện Windows.
Làm đơn giản tiến trình phát triển mã trình cho các loại máy có hệ điều hành khác nhau.
Có hơn 130 lớp.