Lễ hội của người Chăm ở Ninh Thuận - thực trạng và thách thức

Bài viết đi sâu vào một số đặc điểm lễ hội người Chăm, đánh giá mặt tích cực và tiêu cực của lễ hội, từ đó bước đầu đưa ra những đề xuất nhằm bảo lưu và gìn giữ lễ hội Chăm hi vọng sẽ góp phần nào khôi phục lại những giá trị của nền văn hóa Chăm rực rỡ.