Lợi ích dân tộc và phương thức thực hiện lợi ích dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Nội dung bài viết đề cập về để đạt được những lợi ích dân tộc cơ bản này, theo Người, phải thực hiện tổng hợp các phương thức như: Độc lập, tự chủ trong tư duy và hành động; tự lực, tự cường dân tộc đi đôi với đoàn kết và hợp tác quốc tế; xử lý đúng đắn quan hệ với các nước lớn; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, dân tộc với quốc tế; dĩ bất biến, ứng vạn biến; dự báo được thời cơ và nắm bắt đúng thời cơ.