Lý thuyết thể chế trong nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng kế toán quản trị chi phí môi trường

Bài viết tiến hành nghiên cứu, giải thích các nhân tố ảnh hưởng tới việc áp dụng kế toán quản trị chi phí môi trường trong các doanh nghiệp sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.