Mạng máy tình

Tập hợp các máy tính kết nối với nhau dựa trên một kiến trúc nào đó có thể trao đổi dữ liệu. May tính: máy trạm, máy chủ, bộ định tuyến; Kết nối bằng một phương tiện truyền. Theo một kiến trúc mạng.Định nghĩa khuôn dạng và thức tự truyền nhận thông điệp giữa các thực thể trên mạng hoặc các hành độn tương tự..