Mô hình lực gió theo các hệ số khí động tĩnh

Các hệ số khí động ứng với lực nâng và momen xoắn do gió gây ra trên dầm cầu trong hiện tượng flutter thông thường được xác định trong thí nghiệm hầm gió. Trong trường hợp không có điều kiện làm thí nghiệm khí động hoặc chỉ cần xác định sơ bộ vận tốc gió tới hạn, ta có thể tính hệ số khí động thông qua hệ số gió tĩnh bằng lý thuyết á tĩnh. Bài báo này trình bày về lý thuyết á tĩnh trên

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)