Mô phỏng bảng điều khiển trung tâm bơm hàng của tàu dầu để phục vụ công tác huấn luyện và đào tạo thuyền viên

Bài viết giới thiệu kết quả nghiên cứu và chế tạo hệ thống điều khiển bơm hàng cho tàu dầu với mục đích huấn luyện cho sinh viên công tác xếp và dỡ hàng trên tàu dầu. Hệ thống được mô phỏng được kết nối với máy tính để giả định các trường hợp xếp và dỡ hàng trên tàu dầu.