Môi trường kinh doanh

Môi trường kinh doanh liên quan đến những thể chế hoặc những lực
lượng bên ngoài của một doanh nghiệp, và có ảnh hưởng đến kết quả hoạt
động của doanh nghiệp. Môi trường kinh doanh gồm môi trường vĩ mô và môi
trường vi mô.
Môi trường vĩ mô bao gồm những yếu tố, lực lượng bên ngoài, có ảnh
hưởng mạnh mẽ nhưng không trực tiếp đến từng doanh nghiệp một cách riêng
biệt.
Môi trường vi mô bao gồm những yếu tố, lực lượng bên ngoài, quyết
định tính chất và mức độ cạnh tranh trong ngành nghề sản xuất kinh doanh của
doanh nghiệp đó.