Một cách tiếp cận giảng dạy học phần không gian Topo

Không gian Topo là một nội dung quan trọng của Giải tích hiện đại. Xét trong chương trình Toán học bậc đại học, nó liên quan mật thiết đến nhiều khái niệm trong đó có sự hội tụ và hàm liên tục. Đó là những khái niệm quan trọng được trình bày trong các học phần như Giải tích hàm một biến số, Giải tích hàm nhiều biến số cũng như Giải tích phức. Do đó, hầu hết các kết quả của không gian này là tổng quát hóa trên các không gian cụ thể. Trong bài viết này, cách tiếp cận trong giảng dạy học phần Không gian Topo theo hướng từ không gian các số thực sẽ được phân tích.