Một số tác động của kinh tế thị trường đến văn hóa gia đình truyền thống ở Việt Nam hiện nay

Bài viết trình bày các nội dung về văn hóa gia đình truyền thống ở Việt Nam, tác động tích cực và tiêu cực của kinh tế thị trường tới văn hóa gia đình truyền thống ở Việt Nam hiện nay. Đồng thời đề xuất biện pháp để có thể phát huy những giá trị truyền thống của các gia đình Việt Nam.