Ngân hàng đề thi Lý thuyết mạch

1/ “Thông số tác động đặc trưng cho phần tử có khả năng tự nó (hoặc khi được kích
thích) có thể tạo ra và cung cấp năng lượng điện tới các phần tử khác của mạch”. Phát
biểu này đúng hay sai ?2/ “Suất điện động của nguồn có giá trị bằng điện áp ngắn mạch của nguồn”. Phát biểu
này đúng hay sai ?