Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công nghệ đến chiều sâu ngấu mối hàn khi hàn điện tiếp xúc điểm

Bài viết Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công nghệ đến chiều sâu ngấu mối hàn khi hàn điện tiếp xúc điểm phân tích kết quả khảo sát bằng thực nghiệm về ảnh hưởng của các thông số công nghệ hàn điện tiếp xúc điểm như: Dòng điện hàn, lực ép điện cực và thời gian hàn đến chiều sâu ngấu mối hàn.