Nghiên cứu đặc tính cháy HCCI trên động cơ diesel 1 xi lanh - BD178F(E) khi thay đổi tỷ số nén bằng phần mềm AVL – BOOST

Bài viết Nghiên cứu đặc tính cháy HCCI trên động cơ diesel 1 xi lanh - BD178F(E) khi thay đổi tỷ số nén bằng phần mềm AVL – BOOST trình bày kết quả ảnh hưởng của tỷ số nén tới đặc tính cháy của động cơ HCCI trên phần mềm mô phỏng AVL – BOOST.