Nghiên cứu mô phỏng nguồn động lực xe hybrid trên phần mềm AVL-Cruise

Bài viết Nghiên cứu mô phỏng nguồn động lực xe hybrid trên phần mềm AVL-Cruise trình bày về việc xác định phương pháp phối hợp nguồn động lực của xe hybrid, tính toán các thông số của động cơ đốt trong, động cơ điện.