Nghiên cứu phổ tổng trở của chuyển tiếp dị thể giữa dây nano SnO2 và ống nano carbon

Phương pháp phân tích phổ tổng trở là một công cụ hữu ích để nghiên cứu tính chất điện của nhiều loại vật liệu bán dẫn và các cấu trúc lai. Trong nghiên cứu này, chuyển tiếp dị thể giữa dây nano SnO2 và ống nano carbon (CNTs) đã được chế tạo bằng cách mọc trực tiếp dây nano SnO2 trên điện cực Pt bằng phương pháp CVD nhiệt, sau đó nhúng trong dung dịch chứa CNTs phân tán. Hình thái và cấu trúc của chuyển tiếp được khảo sát bằng phương pháp SEM và Raman.