Nghiên cứu so sánh tính chất cơ lý của sợi nhân tạo visco và tre

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu đánh giá tính chất cơ lý của sợi chỉ số Ne30/1 từ xơ visco và xơ tre, sử dụng phương pháp nghiên cứu thực nghiệm và xử lý số liệu Excel. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.