Nghiên cứu tăng khả năng ứng dụng của phần mềm MDSOLIDS để giải một số vấn đề dạng dầm chịu tải trọng phân bố theo quy luật hàm phi tuyến

Bài viết trình bày nghiên cứu tăng khả năng ứng dụng phần mềm MDSOLIDS giải một số dạng toán dầm chịu tải phân bố theo quy luật hàm phi tuyến. Với cách thay hàm phi tuyến bằng các đa thức nội suy tuyến tính, bài toán ban đầu trở thành bài toán dầm chịu tải phân bố tuyến tính, từ đó việc nhập thông số tải trọng, giải bài toán được thực hiện bình thường bằng MDSOLIDS.