Nghiên cứu tính dị hướng của ma sát bề mặt khi mài tinh thép C45

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu tính dị hướng ma sát bề mặt .được gia công bằng phương pháp mài tinh. Kết quả nghiên cứu cho thấy có thể điều khiển được tính dị hướng của ma sát bề mặt thông qua các thông số công nghệ khi trình mài tinh nhằm giảm thiểu ma sát và nâng cao hiệu suất làm việc