Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano compozit mới Fe-MIL-88B/GO ứng dụng trong phân hủy quang xúc tác thuốc nhuộm trong môi trường nước

Vật liệu composite kết hợp giữa Fe-MIL-88B và graphen oxit được tổng hợp bằng phương pháp nhiệt dung môi. Các mẫu vật liệu được đặc trưng bởi phương pháp nhiễu xạ tia X(XRD), phương pháp hấp phụ và khử hấp phụ N2 (BET), phương pháp kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM), phương pháp phổ hồng ngoại (FT-IR). Vật liệu nano composite Fe-MIL-88B/GO được thử nghiệm khả năng phân hủy quang xúc tác thuốc nhuộm (RR195) trong dung dịch nước.