Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học phân tử để tách dòng gen mã hóa enzyme Luciferase

Trên trình tự gen này không có vị trí cắt của các enzyme giới hạn là HindIII, BamHI, NdeI, XhoI...., do đó chúng tôi đã thiết kế thêm trình tự nhận biết của hai enzyme NdeI vào đầu 5' và HindIII vào đầu 3' của gen mã hóa luciferase để phục vụ cho mục đích biểu hiện và sản xuất enzyme này bằng phương pháp tái tổ hợp.