Nghiên cứu ứng dụng kết hợp quá trình hiếu khí bán phần/Anammox để xử lý COD, Amoni trong nước thải chế biến mủ cao su

Bài viết nghiên cứu ứng dụng kết hợp quá trình hiếu khí bán phần theo sau là quá trình oxy hóa kỵ khí ammonium (Anammox) để xử lý amoni đạt hiệu quả cao đối với nước thải ngành chế biến mủ cao su.