NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

Với môn học này, sinh viên sẽ:
? Nắm được các nguyên lý, nguyên tắc, phương
pháp kế toán cơ bản.
? Hiểu được sự vận dụng các nguyên tắc và
phương pháp này trong kế toán Việt Nam.
? Biết sử dụng các phương pháp kế toán để
thực hiện một chu trình kế toán cơ bản và đơn
giản