NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Phần mềm: là một tập hợp những câu lệnh được viết bằng
một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình theo một trật tự xác định
nhằm tự động thực hiện một số chức năng hoặc giải quyết một
bài toán nào đó. Phần mềm được thực thi trên máy, thường là
máy tính.
Công nghệ (engineering): là cách sử dụng các công cụ, các
kỹ thuật trong cách giải quyết một vấn đề nào đó.
Công nghệ Phần mềm (Software Engineering): là việc áp
dụng các công cụ, các kỹ thuật một cách có hệ thống trong
việc phát triển các ứng dụng dựa trên máy tính....