Nhập môn Hệ thống máy tính

Loạt sách giáo khoa này đã được xây dựng trên cơ sở Chuẩn kỹ năng Kỹ sư Công nghệ Thông tin được đưa ra công khai tháng 7/2000. Bốn tập sau đây bao quát toàn bộ nội dung của tri thức và kỹ năng nền tảng cần cho việc phát triển, vận hành và bảo trì các hệ thông tin:

No. 1: Nhập môn Hệ thống máy tính
No. 2: Phát triển và vận hành hệ thống
No. 3: Thiết kế trong và lập trình - Thân tri thức cốt lõi và thực hành
No. 4: Công nghệ Mạng và Cơ sở dữ liệu...