NHẬP MÔN LÍ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN

Giả sử biến ngẫu nhiên X có hàm phân phối F(x, θ), trong đó θ là tham số.
Những giả thiết đặt ra đối với tham số θ của F(x, θ) ta gọi là giả thiết thống kê, thường kí
hiệu là H.
Những giả thiết đặt ra đối với tham số θ của F(x, θ) nhưng khác với H ta gọi là đối thiết,
thường kí hiệu là K.
Tham số θ ở đây có thể là giá trị trung bình, phương sai của biến ngẫu nhiên hoặc xác suất p
của biến cố A trong quan sát,...