Nhập môn mạng máy tính - Chương 1

Mạng máy tính (computer network) là hệ thống bao
gồm nhiều hệ máy tính đơn lẻ (nút mạng) được kết nối
với nhau theo kiến trúc nào đó và có khả năng trao đổi
thông tin.
Nút mạng (node): host, workstation, network component…
Kết nối (interconnected): dây (cable), sóng (wave)…
Kiến trúc (architecture): Chỉ ra phương thức xây dựng và
hoạt động của mạng.
Lợi ích của mạng:
Chia sẻ, trao đổi thông tin.
Tăng cường sức mạnh của hệ thống (distributed system,
parallel system).