Những khái niệm cơ bản về xác suất thống kê

Giáo trình tham khảo môn xác suất thống kê. Trong các lĩnh vực kinh tế, quân sự cà các bộ môn khoa học thực nghiệm như vật lý, hóa học, sinh vật học, nông lâm, ngư nghiệp, tâm lý, xã hội học,... người ta xử lý các kết quả thí nghiệm bằng phương pháp thống kê toán học hoặc biểu diễn các quy luật ngẫu nhiên bằng mô hình toán học.