Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Chủ nghĩa Marx-Lenin là học thuyết chính trị do Karl Marx và Friedrich Engels sáng lập và được Vladimir Ilyich Lenin phát triển và hoàn thiện. Chủ nghĩa Marx-Lenin là thế giới quan, hệ tư tưởng chính trị của giai cấp công nhân, biểu hiện lợi ích của giai cấp này trong nhiệm vụ xây dựng lại xã hội một cách cách mạng. [cần dẫn nguồn]

Chủ nghĩa Marx-Lenin là cụm từ thường để chỉ cho lý thuyết chính trị kết hợp có tính chọn lọc ghép các lý thuyết của Marx và lý thuyết của Lenin, chứ không phải nghiên cứu riêng rẽ hay sự tổng hợp kết hợp tất cả các lý thuyết của hai ông, và thường hay được một số nhà nghiên cứu cho là do Stalin đặt ra. Nó là cơ sở cho sự ra đời của các Đảng Cộng sản đưa đến thành lập Quốc tế III. Tuy nhiên do sự phân rẽ từ trong chính phong trào theo Quốc tế III, hay những người theo Quốc tế IV mà những người theo Quốc tế III phủ nhận,...nên cách hiểu cũng không thống nhất.