Những tác động chính của Hiệp định đối tác Thương mại xuyên Thái Bình Dương đến doanh nghiệp dệt may Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Mỹ

Nghiên cứu này tập trung nghiên cứu tác động của Hiệp định Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương mà Việt Nam đang đàm phán tiến đến ký kết đối với ngành dệt may Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Nghiên cứu các cơ hội và thách thức đối với ngành dệt may Việt Nam sang thị trường Mỹ mà Hiệp định mang lại.