Penetration with Backtrack 5 R3

Backtrack là một bản phân phối linux được
tích hợp các công cụ, driver hỗ trợ việc
pentest hệ thống.
Live DVD or Live USB Flash.
Phát triển hợp nhất từ 3 công cụ nổi tiếng.
Whoppix, IWHAX, và Auditor.
Phiên bản mới nhất Backtrack 5 R3.Information Gathering: Nmap, traceroute, sqlmap

Vulnerability assessment: Nessus, OpenVAS ….
Exploitation Tool: Metasploit, Aircrack-ng ….
Privilege Escalation: John the Ripper, Ophcrack, ….
Maintenance Access.
Reverse Engineering: gdb, ollydbg, ida ….
Forensic: sleuthkit, chkrootkit, …....