Phân huỷ 2,4,6-trinitoluen (TNT) trong chất thải rắn bằng phương pháp vi sinh hai giai đoạn

Phương pháp phân hủy sinh học 2,4,6-trinitrotoliiene (TNT) làm chất gây ô nhiễm trong chất thải rắn xử lý chất thải ô nhiễm dưới kỵ khí bằng cách sử dụng vi sinh vật tự nhiên được tiết lộ.