Phân tích động học của dầm Timoshenko chịu nhiều tải trọng di động và ảnh hưởng của nhiệt độ bằng phương pháp phần tử hữu hạn

Bài viết nghiên cứu ứng xử động học của dầm Timoshenko dựa trên phương pháp phần tử hữu hạn, trong đó xây dựng công thức phần tử hữu hạn với ba chuyển vị nút cho dầm chịu nhiều tải trọng di động và ảnh hưởng của nhiệt độ.